Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

Hetzelfde enthousiasme voelen we bij de gezondheidscentra die afgelopen jaren zijn ontstaan. Daar waar onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en zo veel meer gezondheidsprofessionals en welzijnswerkers dagelijks werken aan een gezonder Veldhoven. We maken ons sterk om deze gezondheidscentra, meer nog dan nu, een focus te laten leggen op preventie. Om de zorgkosten terug te dringen en de zorg dus ook op de lange termijn betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om het beroep dat op medici en medicijnen gedaan wordt terug te dringen. Beweging, gezonde voeding en andere levensstijl-keuzes, zijn in grote mate bepalend voor de gezondheid van mensen. D66 is dan ook een voorstander van een intensievere voorlichting hierover vanuit de gezondheidscentra. We zijn ervoor dat de gemeente faciliterend optreedt met menskracht en financiën.

Jeugdzorg

In de afgelopen jaren is het domein van de jeugdzorg van het Rijk overgeheveld naar gemeenten. Veldhoven pakt haar jeugdzorgtaken op in regioverband. Het is goed om te constateren dat deze samenwerking inhoudelijk, dus voor betrokken jongeren, naar behoren verloopt. De overheveling is door de professionele inzet van gemeenten en betrokken organisaties in die zin dus goed verlopen in onze regio. Over de nanciële kant van de zaak kunnen we dat helaas niet zo stellen. Het Rijk heeft de Jeugdzorg namelijk bij gemeenten gelegd zonder voldoende nanciële middelen beschikbaar te stellen. D66 is er voor dat Veldhoven in regioverband het kabinet aanspreekt op deze onevenwichtigheid. Om het simpel te zeggen: er moet geld bij vanuit Den Haag. Intussen gaan gemeenten, zoals ook de afgelopen jaren, samen met zorgleveranciers door met het zoeken naar vernieuwende, passende zorgpakketten om de zorg betaalbaar te houden. We benadrukken dat voor ons het belang van de individuele jongere altijd centraal blijft staan. D66 vraagt verder speciale aandacht voor het intensief betrekken van zorginstellingen, en me name ook scholen. Het komt nu nog te vaak voor dat de scholen pas laat in een zorgtraject betrokken worden. Zij geven aan dit als een gemiste kans te zien en wij zijn het daarmee eens. Preventie vraagt om tijdige inschakeling van scholen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018