Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn

Wonen in Veldhoven moet ook als jn zijn als je ondersteuning nodig hebt. Hans van Mierlo verwoordde het uitgangspunt van D66 in het sociaal domein ooit treffend: “Willen moet je kunnen”. Daarmee gaf hij aan dat zelfredzaamheid weliswaar van groot belang is, maar dat dit niet zonder ‘samenredzaamheid’ kan. Met deze laatste term bedoelen we natuurlijk de zorg voor elkaar. Er zijn grenzen aan wat een mens alleen aan kan. Dan is het belangrijk dat er hulp om je heen staat.

Respijtzorg

Zelfredzaamheid betekent volgens D66 ook dat je, voor zover en zo lang dat mogelijk is, zelf de regie voert over je eigen zorg. In de praktijk zien we dat mantelzorgers vaak langdurig zorgtaken op zich nemen om het leven van familieleden of vrienden te vergemakkelijken. We kunnen als maatschappij niet zonder hun inzet. D66 vraagt om die reden aandacht voor ‘respijtzorg’. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun taken tijdelijk aan een ander over te dragen en zo zelf tot rust en ontspanning te komen.

Inspraak

D66 weet dat veel inwoners zich ongerust maken over de zorg die ze in de toekomst misschien nodig hebben. We zijn dan ook blij dat in Veldhoven de afgelopen jaren met succes gebouwd is aan een degelijke basisstructuur voor zorg en welzijn. Daarbij zijn veel maatschappelijke instellingen betrokken. Zij ontmoeten elkaar en de gemeente ‘aan tafel’. ‘Veldhoven aan tafel’ is een open overleg tussen gemeente en samenleving. Onder andere vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen en wijkplatforms schuiven aan om met elkaar te overleggen hoe zorg en welzijn in onze gemeente nog beter kan. Verder is door de instelling van hulpteams op algemeen en gespecialiseerd niveau een begin gemaakt met de transformatie van de zorg. We werken aan goede en betaalbare zorg, waarbij de inzet van mantelzorgers en door vrijwilligers en de eigen verantwoordelijkheid onontbeerlijk zijn.

Basisstructuur

We zien overigens ook kansen voor een verdere versterking van deze basisstructuur. Wat ons betreft worden namelijk ook scholen en instellingen direct betrokken, zelfs op individueel cliëntniveau. Voor scholen zien we verder het belang in van hun directe betrokkenheid bij het Veiligheidshuis. Dit is de plek waar ook Maatschappelijk werk, Jeugdzorg en Politie bij elkaar komen voor overleg.

Wijkcentra

Ook wijkcentra spelen een belangrijke rol bij het gevoel van welzijn van Veldhovenaren. Ze worden goed bezocht door een zeer divers gezelschap. Dat maakt ze ook zo ontzettend waardevol als ontmoetingsplek. Dit voor mensen die elkaar op andere plekken in de gemeente misschien minder snel tegenkomen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan jongeren en senioren, maar ook autochtone Veldhovenaren en inwoners met een allochtone achtergrond. Met de erkenning van de functie van wijkcentra, maken we ons ook de komende jaren sterk voor hun functioneren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018