Steun ons en help Nederland vooruit

Minder meer

In het coalitieprogramma staat dat het huishoudboekje op orde moet zijn. Toch koos de raad met uitzondering van één partij gelukkig voor een extra reservering van € 50.000 ten behoeve van de minima.

Het minimabeleid bepaalt het inkomen van Veldhovenaren die op of zelfs onder het bestaansminimum leven. Van het rijk mag de gemeente bijspringen tot maximaal 110% boven het wettelijk minimum inkomen. Verreweg de meeste gemeenten houden 110% aan, het college wilde 105%, maar ging overstag toen de overige partijen een gezamenlijk amendement indienden of steunden. Daarin werd om 5% extra gevraagd. Tijdens de Algemene Beschouwingen wordt besloten hoe dit tekort te dekken.

Die extra ondersteuning hebben de mensen die op het bestaansminimum leven hard nodig.  Het gaat hierbij om uitkeringsgerechtigden en mensen die niet van hun loon kunnen rondkomen. De extra steun verbetert het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en verhoogt daarmee hun kansen. Per saldo wordt overigens in totaal minder uitgegeven op dit terrein dan tot voor kort gebruikelijk was. Minder meer dus.

Veel minder maatschappelijke betrokkenheid toonde de oppositie bij de voorbereiding op de kerntakendiscussie waarin de raad zich fundamenteel uitspreekt over die voorzieningen die voor Veldhoven  essentieel zijn.  De oppositie ontloopt steeds deze discussie. De vorige raad besloot een miljoen te bezuinigen op cultuur en sport  maar gaf niet aan hóe. Die bezuinigingen werden wel ingeboekt maar niet gerealiseerd, alleen maar gesuggereerd. De raad moet straks met de billen bloot want beslissingen kunnen niet langer worden uitgesteld. De keuzes zijn hard en impopulair bij veel kiezers. Wat de reden is van het wegduikbeleid van de oppositie is niet duidelijk.  Door niet mee te doen aan de voorbereidingen bereidt de oppositie zich onvoldoende voor. Zij kan daardoor de raadsvoorstellen niet goed beoordelen. Daarmee doet de oppositie de kiezer tekort. Een politieke doodzonde.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018