Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juli 2019

D66 verwerpt Kadernota en haalt onderzoek Natuurtheater binnen

In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2019 stond de Kadernota op de agenda. De nota werd aangenomen, maar D66 stemde tegen. We zien namelijk een wel een aantal beleidsdoelen geformuleerd, maar niet op welke wijze die dan mogelijk bereikt zouden moeten worden. Het is dus niet duidelijk waar we ‘ja’ op  zeggen wanneer we instemmen. Onze vraag aan het college was dan ook wat zij volgend jaar gaan verbeteren aan de kadernota, zodat er recht wordt gedaan de aard van het document.

Oneens op twee onderdelen

Op twee onderdelen in de nota zijn en blijven we het oneens met dit college: de twee verkiezingsbeloften van de VVD en GBV die blijkbaar coute-que-coute waargemaakt moeten worden. Ook al ontbreekt de logica erachter.

De eerste is de kruising Nieuwstraat-Kromstraat. Dat het een drukke en onoverzichtelijke kruising is, zal niemand ontkennen. Voordat we iets aan dat kruispunt moeten doen, ligt het echter voor de hand te bekijken wat de Zilverbaan oplost, wanneer deze helemaal gereed is, en aangesloten op de A67. In de kadernota staat dat we er in 2020 onderzoek naar gaan doen. Op de vraag van D66 of dat gezien het schrappen van de PAS-regeling door de Raad van State nog wel haalbaar is, antwoordde VVD wethouder Ad van de Oever in de vergadering van 11 juni jl. nog dat ‘we dit gewoon nu doen omdat dat afgesproken is’. Hans van de Looij (wethouder GBV) nuanceerde dat deze bijeenkomst enigszins door toe te voegen dat maatregelen ‘eventueel’ in 2020 zouden worden genomen. Een onderzoek nú is dus verspilde tijd en geld, zo concludeert D66.

Ons tweede bezwaar betreft het gratis parkeren in het City Centrum. In het kader van verlevendiging van het City Centrum kan een van de bespreekpunten het gratis parkeren zijn. Maar in de Kadernota is, onder het mom van verlevendiging, het gratis parkeren in het City Centrum als primair doel geformuleerd. De parkeergarage is er gekomen onder druk van de ondernemers, de raad was er destijds nog niet zo zeker van, mede gezien de kosten, maar is toch meegegaan. De investeringskosten kennen een meerjarige afschrijving.  Er bestaat dus niet zoiets als gratis parkeren, iemand betaalt de rekening.

Natuurtheater

In het voorstel over de Gebiedsimpuls Grenscorridor, staat de investering (met geld van de Provincie) ter verbetering van een stuk natuurgebied dat is ingeklemd tussen A67, N69 en Waalre centraal. Het uitgangspunt is: genieten van het groen door versterking ervan. Recreatie is ook onderdeel van de gebiedsimpuls. D66 ziet graag het oude, overwoekerde natuurtheater tussen het Witven en de Run als recreatief en cultureel element in deze omgeving. We hebben dan ook een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken van het herontwikkelen van het natuurtheater en/of  het mogelijk aansluiten bij de nog te ontwikkelen kunstroute die langs het oude theater loopt. Het natuurtheater zou dan een bijzonder markeerpunt in het landschap zijn. Onze motie is aangenomen, het college stelt een onderzoek naar de mogelijkheden in.