Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 september 2018

Focus van D66 bij de programmabegroting 2019

Binnenkort verschijnt de ‘Programmabegroting 2019’ van het college van B&W. Aan de basis van deze begroting liggen het ‘Coalitieprogramma 2018-2022’ en de ‘Voorjaarsnota 2018’. Die laatste had naar onze mening weinig aansluiting bij het coalitieprogramma. D66 ziet dan ook uit naar de programmabegroting, die hopelijk een visie van het college zal uitdragen. Aan ons als oppositie-partij de taak om ‘m te controleren. De focus ligt bij ons op de zaken waar we ook in ons verkiezingsprogramma de nadruk op legden.

We checken de programmabegroting op:

  1. Financiële haalbaarheid
  2. Duurzaamheidsdoelen
  3. Toename van het veiligheidsgevoel
  4. Regionale samenwerking
  5. Communicatie

Financiële haalbaarheid

Het huishoudboekje moet op orde. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest. Een van de mogelijkheden om balans te vinden is door middel van zoveel mogelijk bedrijventerreinen en grond te verkopen. D66 koppelt daar wel een voorwaarde aan: duurzame ontwikkeling ervan. Financiële zorgen zijn er vooral als het gaat om de kostenontwikkeling in de zorg. Er is sprake van een toenemende vraag in de jeugdzorg, en ook bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We zijn benieuwd hoe het college deze kwesties het hoofd wil bieden. Het baart ons verder zorgen dat het meerjarig exploitatieoverschot sterk is afgenomen, terwijl de gevolgen van verdere decentralisaties en de kostenindexering nog niet in de plannen zijn opgenomen.

Duurzaamheidsdoelen

Het is een drogreden dat duurzaamheid duur is. Duurzaam bouwen is niet duurder dan bouwen met de ideeën uit de vorige eeuw. Hergebruik van materialen levert geld op. Dat zien we op dit moment bijvoorbeeld al gebeuren omdat inwoners steeds beter afval scheiden.

Leefbaarheid & groen en zeker ook de energietransitie hebben altijd de aandacht van D66. De klimaatdoelstellingen zijn bij lange na nog niet gehaald. Welk ambitieniveau heeft dit college als het gaat om duurzaamheid klimaatdoelen?

Toename van het veiligheidsgevoel

Hoewel veiligheid van meer afhankelijk is dan van ‘meer blauw op straat’ zijn we blij dat de rijksoverheid daar wel meer geld voor vrijmaakt. Het neemt niet weg dat we ook op andere factoren die het veiligheidsgevoel beïnvloeden alert moeten zijn. Denk daarbij onder andere aan het opruimen en voorkomen van zwerfafval, verloedering, overlast van hangjongeren en verlichting. Durft het college met een visie te komen en te investeren in blijvende oplossingen?

Regionale samenwerking

Veldhoven is een sterke gemeente. Dat is een goede uitgangspostitie voor onze verbindende rol in de regio. In de komende jaren komt er heel wat op deze regio af. Om alle kansen te kunnen pakken en Veldhoven’s positie stevig te houden is het belangrijk om constructief te zijn. Het heeft weinig zin om in problemen te denken. We hebben alle energie nodig om oplossingen te vinden. Want in deze regio gaan we samen over meer!

D66 zal er alles aan doen om een bijdrage aan regionale samenwerking te leveren. Gaat het college deze kar te trekken?

Communicatie

‘Communicatie’ is meer dan een plichtmatig plannetje bij een beleidsstuk of het naar een aantal omwonenden versturen van een briefje. Communicatie is voortdurende anticiperen en proactief zijn. Weten wat er in de gemeente leeft, een radarfunctie hebben en daar ook op acteren. Gelukkig is een versterking van de communicatie al in gang gezet, maar een verdere professionalisering is bittere noodzaak. Hoe graag wil dit college een goede communicatie met haar inwoners, bedrijven en organisaties?

En zoveel meer…

Fiets

D66 had een uitgebreid verkiezingsprogramma, waarin de fiets een belangrijke plek innam. We blijven dan ook aandacht vragen voor veilige en snelle fietspaden, stallingen en andere zaken die het fietsen aantrekkelijk maken. Met het dichtslibben van de wegen, is de (elektrische) fiets namelijk een geweldig alternatief voor de auto in onze regio.

Toegankelijkheid

Ook houden we het college graag scherp op een ander punt uit ons programma: het toegankelijk houden van de gemeente voor mensen met een verminderde mobiliteit: obstakels weg, brede voetpaden en goede informatievoorziening! We verwachten dat het college met een heldere aanpak komt ter verbetering van de toegankelijkheid.

Verenigingen

Tenslotte hebben we gemerkt dat in het coalitieprogramma de nadruk ligt op het belang van sportverenigingen in Veldhoven. Daar is D66 het natuurlijk mee eens. Waar we moeite mee hebben is dat het college op geen enkele manier onze zorg heeft weggenomen over hoe tegen het belang van andere verenigingen wordt aangekeken. Wij maken ons óók hard voor verenigingen die zich richten op culturele, muzikale, en persoonlijke ontwikkeling.

Heb je vragen over onze standpunten? Neem gerust contact met ons op en kom langs op onze fractievergadering!